Tiến độ thi công 9View

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/12/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/11/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Hoàn thành lắp đặt cửa căn hộ Block A, B, C Hoàn thiện lắp […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/11/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/10/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Lắp đặt cửa căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C Hoàn thành […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/10/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/09/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Hoàn thành lắp đặt cửa logia căn hộ Block A, B, C Hoàn thành […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/09/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/08/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Lắp đặt thiết bị điện hành lang tầng 3 – 17 Block A, B, […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/08/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/07/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn nước bên trong căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C Lắp […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/07/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/06/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn nước bên trong căn hộ tầng 4 – 17 Block A, tầng 9 […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/06/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/06/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/05/2018 ​ Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Hoàn thành sơn lót bên trong căn hộ tầng 17 Block A, B, […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/05/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/05/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/04/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn lót bên trong căn hộ tầng 17 Block A,B, C Lát gạch căn […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/04/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/04/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/03/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn matit hành […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/03/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/03/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/02/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/02/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/01/2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn matit căn […]

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/01/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án 9View Apartment ngày 12/01/2018 Xem thêm: Căn hộ 9View Apartment Hình ảnh thi công đến ngày 12/12/2017 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block A, B Tiếp tục tô tường […]