Tiến độ thi công Moonlight Boulevard

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/11/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Hình ảnh tổng quan block B và C […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/10/2018 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hình ảnh tổng quan block B […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/09/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A Hình ảnh tổng quan block B và C […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/08/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A Hình ảnh tổng quan block B Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block B Hình […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/07/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A Hình ảnh tổng quan block B Thi công […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/06/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A Hình ảnh tổng quan block B […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/05/2018 Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block A Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block B Hình ảnh tổng quan block C Hoàn thành đổ bê […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/04/2018 Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block A Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block A Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block B Hoàn thành […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/03/2018 Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block A Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block B Thi công cốt thép sàn tầng 1 block C Thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/02/2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Thi công cột sàn tầng 1 block C […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm Thi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại Thi công […]