Tiến độ thi công Q7 Boulevard

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công bả sơn matit trần thạch cao tầng 8 – 21 block A1 Thi công bả sơn matit trần thạch cao tầng 8 – 21 block B1 Thi công bả sơn matit […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Hoàn thành thi công hệ thống M&E block A1 Hoàn thành thi công hệ thống M&E block B1 Hoàn thành thi công hệ thống M&E block B2 Tiếp tục thi công khung trần […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/06/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/06/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/06/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block A1 Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block B1 Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block B2 […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/05/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/05/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/05/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard   Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công bả sơn matit căn hộ tầng 5 – 22 block A1 Thi công bả sơn matit căn hộ tầng 5 – 22 block B1 Thi công bả sơn matit căn […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/03/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/03/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/03/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công bả sơn matit căn hộ tầng 8 – 12 và 18 – 22 block A1 Thi công bả sơn matit căn hộ tầng 15 – 22 block B1 Thi công bả […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/02/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/02/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Hoàn thành tô tường căn hộ block A1 Hoàn thành tô tường căn hộ block B1 Hoàn thành tô tường căn hộ block B2 Thi công bả sơn matit căn hộ tầng 21 […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/01/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/01/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công tô tường căn hộ tầng 10 – 22 block A1 Thi công tô tường căn hộ tầng 11 – 22 block B1 Thi công tô tường căn hộ tầng 11 – […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/12/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/12/2019 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block A1 Thi công tô tường căn hộ tầng 20 – 22 block B1 Thi công tô tường căn hộ tầng 21 – […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/10/2019 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Tiếp tục xây tường bao căn hộ tầng 5 – 22 block A1 Xây tường bao căn hộ tầng 5 – 16 block B1 Xây tường bao căn hộ tầng 5 – 16 […]