Tiến độ thi công Richmond City

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/01/2019 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/12/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/12/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/11/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 21 […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/11/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/10/2018   Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Xây tường bao căn hộ […]

tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/10/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/09/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/09/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/08/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 21 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 21 block Glory Thi công cột sàn tầng 22 block Glory […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/08/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/07/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/07/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/06/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/06/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/06/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/05/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Thi công cốp pha […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/05/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/05/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/04/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Thi công cột sàn tầng 14 […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/04/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/04/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/03/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/03/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/03/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 28/02/2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Thi công […]

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 28/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 28/02/2018 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh thi công đến ngày 30/01/2018 Hình ảnh thi công đến ngày 30/12/2017 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block Glory Hoàn thành đổ bê tông […]

Trang 1 trên 212